Tarih

 

Tarih Dersinin Amacı

 

    Bütün eğitim programlarında Tarih dersinin bulunmasının ana nedeni, tarihin, öğrenmenin ve
diğer bilimsel disiplinlerin temelini hazırlamasıdır. Tarih öğrenimi sadece sosyal bilimlere değil; aynı
zamanda fen bilimlerine de zemin teşkil etmektedir. Tarih, okuyucusuna diğer bilim dallarını
anlamasında kültürel, sosyal ve entelektüel bir alt yapı kazandırır. Örneğin fen bilimleri öğrencileri
bilim tarihi okuyarak bilimde ulaşılan son aşamaya nasıl gelindiğini öğrenerek kendi uğraş alanlarını
daha iyi kavrayacaklardır. Zira tarih, sadece olaylar dizisini öğrenmek değil; bilakis doğru ve anlaşılır
sonuçlara da ulaşmak için bir araçtır. Hatta bir düşünce tarzıdır. İnsanın hayal dünyasını geliştirir, yeni
fikirler geliştirmesine ve buluşlar yapmasına imkan hazırlar. Daha da önemlisi insana eleştirel bakış
açısı kazandırır.
    Ömer Hayyam’a göre ‘’Tarih kainatın vicdanıdır’’.İnsanlık tarihine bakıldığında bugün ulaşılan
gelişmişlik düzeyi bir tecrübe birikiminin ürünüdür.Geçmiş ve gelecek bilincine sahip tek varlık olan
insan,tecrübelerini geçmişten edinir ve bunu gelecek nesillere aktarır.Yahya Kemal’in ‘’ Kökü mazide
olan atiyim’’sözü bunu ifade etmektedir.Bunun için tarih bilimine ihtiyaç duyulur.Bilim ve teknoloji
baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı çağımızda tarihe olan ilgi ve ihtiyaç azalmanın aksine her geçen
gün artmaktadır.
     Tarih öğrenmek,bireysel,toplumsal ve evrensel faydalar sağlar.Sultan Alp Arslan’ın Romen
Diogen’e tarih okuyup okumadığını sorması ve O’nun mağlubiyetinin sebebinin tarih okumaması
olduğunu söylemesi ilginç bir anekdottur. Tarih eğitimi,her şeyden önce bugünkü uygarlığın nasıl meydana geldiğini öğretirken,uygarlığın
tüm toplumların katkısı ile oluştuğu bilincini oluşturur. Böylelikle bireyler ortak değerlere sahip dil,din
ve ırk ayrımına girmeden barış içinde yaşamayı öğrenir.Geçmişini öğrenen kişi,milli ve manevi
değerlerini tanıyarak milli bilinç kazanır.Sorumluluk ve vatandaşlık bilinci gelişir.Milletler geçmişten
çıkardıkları derslerle geleceklerine yön verirler. Milletlerin ortak hafızası olan tarih,milli ve toplumsal kimliğin inşasında önemli bir rol
oynar.Kimlik insanların düşünme,kendilerini ifade etme ve geliştirme biçimlerinin değişmez karakteri
olarak tanımlanabilir.Kimliksiz bir toplumun devamlılığı mümkün değildir.Felsefeci Macit Gökberk
‘’tarihin insanı çağdışı olmaktan kurtarıp,gününü yaşayan ,geleceğe doğru uzanan değerleri içinde
yapıcı rol oynamasına yol açabileceğini’’ ifade etmektedir.Tarihçi Mübahat Kütükoğlu da bu bağlamda
,tarihin,insanlarda ahlak şuurunu uyandırıp manevi değerlerin gelişmesinde rol oynadığını;aieden
başlayıp millete doğru gelişen bir sevgi ve bağlılığın doğmasına imkan hazırladığını,ayrıca bir bireyin
ait olduğu milletin,üstünde yaşadığı vatan topraklarının geçmişini öğrenme ve araştırma arzusunu
ortaya çıkardığını belirtir. Mustafa Kemal Atatürk ise ‘’Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça kendisinde büyük işler
yapmak için ilham bulacaktır’’ sözüyle tarih öğrenmenin önemini vurgulamıştır.


TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL AMAÇLARI


1) Geçmişten bugüne insanlığın birikimli mirasını kavramaları,
2) İnsanlık/dünya, Türk ve Türkiye (Anadolu) tarihinin farklı dönemlerini anlamak için
gereken kavram, olay, olgu, kişi ve kurum bilgilerini kazanmaları,

3) Türk, İslam ve Türkiye tarihinde rol oynamış önde gelen siyasi ve sosyal teşekküller ile
önemli şahsiyetleri tanımaları,
4) Yaşadıkları toplum, ülke ve dünyanın bugünlere nasıl geldiğinin farkındalığını
kazanarak, günümüzde olup bitenleri yorumlamayı ve geleceğe yönelik projeksiyonlar
oluşturabilmeyi kapsayan bir tarih bilinci geliştirmeleri,
5) İnsanlık tarihi bağlamında Türk milletinin ve Türk kültürünün geçmişten bugüne
serüvenini takip etmeleri ve anlamaları,
6) Medeniyetimizin dayandığı temel değerleri kavramaları, benimsemeleri ve bunları
davranışlarına yansıtmaları,
7) Tarihî bir olay veya olgunun yerel, ulusal ve uluslararası boyut ve etkileşimleri olduğu
konusunda farkındalık oluşturmaları,
8) Tarihî olayların, meydana geldiği dönemin siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve dinî
özelliklerini yansıttığını ve bu nedenle bir olayı değerlendirirken olayın meydana geldiği
dönemin koşullarını dikkate almanın gerekliliğini kavramaları,
9) Birincil ve ikincil kaynaklarda yer alan kanıtları belirleme, analiz etme, yorumlama ve
değerlendirmeyi içeren tarihe özgü yeterlilik ve becerileri geliştirmeleri, edindikleri
bilgilerin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayarak kanıtla desteklenen çıkarımlarda
bulunmaları,
10) Millî kimlik ve aidiyet duygularını geliştirerek Türkiye’nin küreselleşen dünya içindeki
yerini ve rolünü kavramaları,
11) Geçmişin tarihî bilgiye dönüştürülmesi süreçlerinde tarihçilerin esas aldıkları ilkeler
ile yararlandıkları yöntemleri ve kullandıkları becerileri birer yaşam becerisi haline
getirmeleri,
12) Belirli bir tarihî olay veya olgunun farklı bakış açıları veya tarih görüşleri
doğrultusunda çeşitli biçimlerde değerlendirilip yorumlanabileceği konusunda farkındalık
oluşturmaları ve bu farklı anlayışlara saygı duymaları,
13) Toplumsal birlik ve dayanışmanın sağlanması ve sürdürülmesinin yanı sıra millî
kimliğin oluşmasında ortak tarihin rolünü kavrayarak kültürel ve tarihî mirasa sahip çıkan
bireyler olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır. 
DELTA Koleji’nde Türk Milli Eğitimi’nin Genel Amaçları ve Tarih Öğretiminin özel
amaçları doğrultusunda Türk tarihini özümseyip evrensel değerleri çağın yükselen
değerleri olarak algılayabilen, geçmişten geleceğe köprü oluşturabilen bireylerin
yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda teknolojik imkanlardan en üst
düzeyde yararlanarak, tarihi mekanları ve müzeleri ziyaret ederek tarih öğretimini
ezbercilikten çok mukayeseli ve analitik düşünceye dayalı bir metotla tarih dersleri
işlenmektedir.

Deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.
Anladım